آسفالت کاری و لکه گیری آسفالت و پر کردن حفاری های درون شهری به صورت دستی و مکانیزه توسط شرکت اجرایی تهران عایق:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *